وزن در مقیاس حرکتی

پیشرو چین است مقیاس وزنی محور، لودر وزن خودرو قابل حمل بازار محصول